جایگاه و معنی واسطه فیض

کد شناسه :5661
جایگاه و معنی واسطه فیض