چگونه با کودکم صحبت کنم که گوش کند و چگونه گوش کنم تا کودکم صحبت کند

کد شناسه :57589
 چگونه با کودکم صحبت کنم که گوش کند و چگونه گوش کنم تا کودکم صحبت کند