قرآن، کودک، سرگرمی 1: آشنایی با معارف قرآنی به شیوه سرگرمی

کد شناسه :5575
قرآن، کودک، سرگرمی 1: آشنایی با معارف قرآنی به شیوه سرگرمی

در کتاب قرآن کودک سرگرمی 1، کودکان عزیز با مفاهیم قرآنی گوناگون با شیوه های شاد و جذاب آشنا می شوند. قرآن جدی ترین کتاب با بهترین دستورهای زندگانی است. کتاب پیشروی شما کتاب سرگرمی نیست؛ بلکه کودکان رابه بهانه سرگرمی، بامعارف بلند قرآنی آشنا می سازد.