خدای ما چه جوریه؟ 9: همیشه بوده و هست

کد شناسه :9017
خدای ما چه جوریه؟ 9: همیشه بوده و هست