به همراه داشتن کلاه ضروری است

کد شناسه :328
به همراه داشتن کلاه ضروری است