چرا و چگونه 61: پول و نظام پولی : تاریخچه و تاثیر در زندگی بشر

کد شناسه :6199
چرا و چگونه 61: پول و نظام پولی : تاریخچه و تاثیر در زندگی بشر