چرا و چگونه 47: بیونیک(الگوهای طبیعت در فناوری)

کد شناسه :9534
چرا و چگونه 47: بیونیک(الگوهای طبیعت در فناوری)