تقاص: حق الناس در تجربه های نزدیک به مرگ

کد شناسه :37163
تقاص: حق الناس در تجربه های نزدیک به مرگ

نوشتار حاضر، شامل بیست و چهار حکایت زیبا از تجربه های افراد مسلمان و غیر مسلمان و هم چنین برخی مطالب تاریخی مستند و تاثیرگذار پیرامون موضوع بازگشت از مرگ و حق‌ الناس می باشد.