این همه هدیه از خداست 16: کجا میری؟ به اونجا!

کد شناسه :5493
این همه هدیه از خداست 16: کجا میری؟ به اونجا!

مجموعه این همه هدیه از خداست نوشته ی مجید محبوبی است که با تصویرگری حمیدرضا بیدقی سامان گرفته است. این مجموعه بیست جلدی توجه کودکان را به نعمت های الهی جلب می کند. انتشارات جمال با ارائه این مجموعه، یکی از قطعات خانه ی خداشناسی کودکان را تکمیل می کند. مجموعه ی کتاب های آشنایی کودکان با خدا را از سلام بخواهید.